Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

342,31 €

Pressupost inicial

5,84 M€

% execució

103,57 %
Despesa real són 6,05 M€

% sobre el total del press.

40,56 %

Mitjana despesa provincial

3,64 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 25,48% 1,49 M€
Habitatge i urbanisme 9,51% 555.620,11 €
Benestar comunitari 55,22% 3,22 M€
Medi ambient 9,79% 571.696,34 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,61% 2,49 M€
Despeses corrents en béns i serveis 52,36% 3,06 M€
Inversions reals 5,03% 293.920,2 €