Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

298,84 €

Pressupost inicial

5,1 M€

% execució

104,19 %
Despesa real són 5,31 M€

% sobre el total del press.

38,46 %

Mitjana despesa provincial

3,04 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 27,75% 1,41 M€
Habitatge i urbanisme 7,90% 403.009 €
Benestar comunitari 55,67% 2,84 M€
Medi ambient 8,67% 442.274 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,26% 2,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 51,23% 2,61 M€
Inversions reals 2,52% 128.367 €