Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

313,38 €

Pressupost inicial

5,42 M€

% execució

112,17 %
Despesa real són 6,08 M€

% sobre el total del press.

41,15 %

Mitjana despesa provincial

2,93 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 25,61% 1,39 M€
Habitatge i urbanisme 9,78% 530.114,9 €
Benestar comunitari 53,01% 2,87 M€
Medi ambient 11,60% 628.409,28 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,51% 2,25 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,46% 2,57 M€
Inversions reals 7,01% 379.975,9 €
Transferències de capital 4,02% 217.956,08 €