Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

297,92 €

Pressupost inicial

5,22 M€

% execució

99,97 %
Despesa real són 5,22 M€

% sobre el total del press.

40,42 %

Mitjana despesa provincial

2,97 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 27,19% 1,42 M€
Habitatge i urbanisme 13,15% 686.529,55 €
Benestar comunitari 50,55% 2,64 M€
Medi ambient 9,11% 475.598 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,04% 2,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,15% 2,51 M€
Inversions reals 7,81% 407.625,1 €