Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

288,67 €

Pressupost inicial

5,03 M€

% execució

115,47 %
Despesa real són 5,81 M€

% sobre el total del press.

39,55 %

Mitjana despesa provincial

2,98 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 29,27% 1,47 M€
Habitatge i urbanisme 9,33% 469.804 €
Benestar comunitari 38,12% 1,92 M€
Medi ambient 23,28% 1,17 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,66% 2,35 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,34% 2,68 M€