Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

309,97 €

Pressupost inicial

5,45 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,45 M€

% sobre el total del press.

40,68 %

Mitjana despesa provincial

2,94 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 29,08% 1,59 M€
Habitatge i urbanisme 7,87% 429.273 €
Benestar comunitari 38,73% 2,11 M€
Medi ambient 24,31% 1,33 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.