Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

316,37 €

Pressupost inicial

5,62 M€

% execució

114,78 %
Despesa real són 6,45 M€

% sobre el total del press.

42,39 %

Mitjana despesa provincial

3,22 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 28,46% 1,6 M€
Habitatge i urbanisme 9,76% 548.218 €
Benestar comunitari 38,62% 2,17 M€
Medi ambient 23,17% 1,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,87% 2,41 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,30% 2,99 M€
Transferències corrents 2,05% 115.396 €
Inversions reals 1,78% 100.000 €