Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

312,34 €

Pressupost inicial

5,7 M€

% execució

119,68 %
Despesa real són 6,82 M€

% sobre el total del press.

41,82 %

Mitjana despesa provincial

3,46 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 28,73% 1,64 M€
Habitatge i urbanisme 8,13% 462.982 €
Benestar comunitari 36,12% 2,06 M€
Medi ambient 27,03% 1,54 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,19% 2,52 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,60% 3,05 M€
Transferències corrents 2,21% 126.000 €