Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

399,36 €

Pressupost inicial

7,33 M€

% execució

No disp.
L'any passat 92,40 %

% sobre el total del press.

44,86 %

Mitjana despesa provincial

638.158,04 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,73% 199.950 €
Personal eventual 0,91% 67.000 €
Personal funcionari 62,53% 4,59 M€
Personal laboral 3,90% 286.288 €
Un altre personal 0,27% 20.000 €
Incentius al rendiment 4,73% 346.537 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,92% 1,83 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.