Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

398,96 €

Pressupost inicial

7,33 M€

% execució

No disp.
L'any passat 105,18 %

% sobre el total del press.

44,82 %

Mitjana despesa provincial

4,11 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 27,44% 2,01 M€
Habitatge i urbanisme 9,92% 726.489 €
Benestar comunitari 34,16% 2,5 M€
Medi ambient 28,49% 2,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,28% 3,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 52,85% 3,87 M€
Transferències corrents 1,07% 78.530,18 €
Inversions reals 3,80% 278.323,87 €