Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

403,56 €

Pressupost inicial

7,41 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

43,75 %

Mitjana despesa provincial

4,63 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 27,86% 2,06 M€
Habitatge i urbanisme 10,42% 772.226,83 €
Benestar comunitari 34,19% 2,53 M€
Medi ambient 27,53% 2,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,89% 3,18 M€
Despeses corrents en béns i serveis 54,98% 4,07 M€
Transferències corrents 0,08% 6.000 €
Inversions reals 2,05% 151.998,86 €