Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

89,72 €

Pressupost inicial

1,64 M€

% execució

106,19 %
Despesa real són 1,74 M€

% sobre el total del press.

12,01 %

Mitjana despesa provincial

1,6 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i ordre públic 93,56% 1,53 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 6,44% 105.361 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,02% 1,42 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,98% 212.384 €