Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

105,54 €

Pressupost inicial

1,92 M€

% execució

101,73 %
Despesa real són 1,96 M€

% sobre el total del press.

13,08 %

Mitjana despesa provincial

1,64 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i ordre públic 93,10% 1,79 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 6,90% 132.760 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 85,20% 1,64 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,70% 244.449,57 €
Inversions reals 2,10% 40.440 €