Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 1.307.496,77 € 76,64 € 9,08 %
Serveis públics bàsics 5.840.228,36 € 342,31 € 40,56 %
Actuacions de protecció i promoció social 822.365,36 € 48,20 € 5,71 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.642.609,29 € 154,89 € 18,35 %
Actuacions de caràcter econòmic 59.254,32 € 3,47 € 0,41 %
Actuacions de caràcter general 3.727.253,67 € 218,47 € 25,89 %
Total 14.399.207,77 € 860,27 €

Cerca una partida específica