Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 6.674.936,58 € 398,79 € 46,36 %
Impostos indirectes 162.540,67 € 9,71 € 1,13 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.201.163,65 € 191,25 € 22,23 %
Transferències corrents 3.632.023,52 € 216,99 € 25,22 %
Ingressos patrimonials 392.000,21 € 23,42 € 2,72 %
Transferències de capital 225.043,14 € 13,45 € 1,56 %
Passius financers 111.500,00 € 6,66 € 0,77 %
Total 14.399.207,77 € 860,27 €

Cerca una partida específica