Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.890.896,87 € 351,95 € 40,91 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.767.931,96 € 344,60 € 40,06 %
Despeses financeres 214.657,79 € 12,82 € 1,49 %
Transferències corrents 957.199,32 € 57,19 € 6,65 %
Inversions reals 471.682,85 € 28,18 € 3,28 %
Actius financers 4.000,00 € 0,24 € 0,03 %
Passius financers 1.092.838,98 € 65,29 € 7,59 %
Total 14.399.207,77 € 860,27 €

Cerca una partida específica