Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.702.703,00 € 334,25 € 43,02 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.211.740,00 € 305,48 € 39,32 %
Despeses financeres 206.357,00 € 12,10 € 1,56 %
Transferències corrents 764.986,00 € 44,84 € 5,77 %
Inversions reals 258.226,00 € 15,14 € 1,95 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Passius financers 1.108.326,00 € 64,96 € 8,36 %
Total 13.256.338,00 € 777,00 €

Cerca una partida específica