Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 6.837.827,00 € 400,79 € 51,58 %
Impostos indirectes 141.957,00 € 8,32 € 1,07 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.902.213,00 € 170,11 € 21,89 %
Transferències corrents 3.035.690,00 € 177,93 € 22,90 %
Ingressos patrimonials 249.525,00 € 14,63 € 1,88 %
Transferències de capital 89.126,00 € 5,22 € 0,67 %
Total 13.256.338,00 € 777,00 €