Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.185.144,00 € 473,35 € 55,98 %
Impostos indirectes 98.139,00 € 5,68 € 0,67 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.803.590,80 € 162,13 € 19,17 %
Transferències corrents 3.126.169,00 € 180,79 € 21,38 %
Ingressos patrimonials 248.040,00 € 14,34 € 1,70 %
Transferències de capital 160.525,10 € 9,28 € 1,10 %
Total 14.621.607,90 € 845,57 €

Cerca una partida específica