Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.180.074,67 € 466,71 € 58,19 %
Impostos indirectes 84.866,21 € 4,84 € 0,60 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.816.241,12 € 160,68 € 20,03 %
Transferències corrents 2.676.894,08 € 152,73 € 19,04 %
Ingressos patrimonials 209.629,54 € 11,96 € 1,49 %
Transferències de capital 89.125,10 € 5,09 € 0,63 %
Total 14.056.830,72 € 802,01 €