Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.069.864,68 € 289,26 € 39,25 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.374.918,47 € 306,67 € 41,61 %
Despeses financeres 187.614,17 € 10,70 € 1,45 %
Transferències corrents 770.147,00 € 43,94 € 5,96 %
Inversions reals 526.660,50 € 30,05 € 4,08 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Passius financers 985.249,59 € 56,21 € 7,63 %
Total 12.918.454,41 € 737,06 €

Cerca una partida específica