Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.176.405,00 € 295,78 € 38,74 %
Despeses corrents en béns i serveis 6.047.371,00 € 345,54 € 45,25 %
Despeses financeres 163.123,00 € 9,32 € 1,22 %
Transferències corrents 818.565,00 € 46,77 € 6,13 %
Inversions reals 373.700,00 € 21,35 € 2,80 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Passius financers 780.441,00 € 44,59 € 5,84 %
Total 13.363.605,00 € 763,59 €

Cerca una partida específica