Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 7.987.552,00 € 458,11 € 56,52 %
Impostos indirectes 85.795,00 € 4,92 € 0,61 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.347.854,00 € 134,66 € 16,61 %
Transferències corrents 3.529.156,00 € 202,41 € 24,97 %
Ingressos patrimonials 182.168,00 € 10,45 € 1,29 %
Total 14.132.525,00 € 810,54 €