Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.188.818,00 € 297,59 € 40,77 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.637.491,00 € 323,32 € 44,29 %
Despeses financeres 79.790,00 € 4,58 € 0,63 %
Transferències corrents 864.975,00 € 49,61 € 6,80 %
Fons de contingència i altres imprevistos 820.000,00 € 47,03 € 6,44 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Passius financers 132.693,00 € 7,61 € 1,04 %
Total 12.727.767,00 € 729,97 €

Cerca una partida específica