Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.333.936,00 € 303,22 € 39,79 %
Despeses corrents en béns i serveis 6.235.752,00 € 354,49 € 46,52 %
Despeses financeres 75.000,00 € 4,26 € 0,56 %
Transferències corrents 887.499,00 € 50,45 € 6,62 %
Fons de contingència i altres imprevistos 768.002,93 € 43,66 € 5,73 %
Inversions reals 100.000,00 € 5,68 € 0,75 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Total 13.404.189,93 € 761,99 €

Cerca una partida específica