Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.548.910,00 € 312,44 € 41,86 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.842.839,00 € 328,99 € 44,08 %
Despeses financeres 75.000,00 € 4,22 € 0,57 %
Transferències corrents 1.063.695,00 € 59,89 € 8,03 %
Fons de contingència i altres imprevistos 620.000,00 € 34,91 € 4,68 %
Inversions reals 100.000,00 € 5,63 € 0,75 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Total 13.254.444,00 € 746,31 €

Cerca una partida específica