Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.940.709,00 € 325,79 € 43,62 %
Despeses corrents en béns i serveis 6.096.087,00 € 334,31 € 44,76 %
Despeses financeres 75.000,00 € 4,11 € 0,55 %
Transferències corrents 883.671,00 € 48,46 € 6,49 %
Fons de contingència i altres imprevistos 620.000,00 € 34,00 € 4,55 %
Actius financers 4.000,00 € 0,22 € 0,03 %
Total 13.619.467,00 € 746,89 €

Cerca una partida específica