Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 6.626.997,00 € 363,42 € 45,05 %
Despeses corrents en béns i serveis 6.540.058,92 € 358,65 € 44,45 %
Despeses financeres 75.000,00 € 4,11 € 0,51 %
Transferències corrents 1.041.443,21 € 57,11 € 7,08 %
Inversions reals 100.000,00 € 5,48 € 0,68 %
Transferències de capital 324.354,18 € 17,79 € 2,20 %
Actius financers 4.000,00 € 0,22 € 0,03 %
Total 14.711.853,31 € 801,21 €

Cerca una partida específica