Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 7.333.050,00 € 399,36 € 44,86 %
Despeses corrents en béns i serveis 6.921.084,79 € 376,92 € 42,34 %
Despeses financeres 144.649,14 € 7,88 € 0,88 %
Transferències corrents 1.324.402,14 € 72,13 € 8,10 %
Inversions reals 618.130,07 € 33,66 € 3,78 %
Actius financers 4.000,00 € 0,22 € 0,02 %
Total 16.345.316,14 € 893,09 €

Cerca una partida específica