Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.784.229,02 € 479,96 € 53,74 %
Impostos indirectes 351.430,56 € 19,20 € 2,15 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.448.181,17 € 133,77 € 14,98 %
Transferències corrents 4.510.691,72 € 246,46 € 27,60 %
Ingressos patrimonials 250.783,67 € 13,70 € 1,53 %
Total 16.345.316,14 € 893,09 €

Cerca una partida específica