Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 7.708.615,54 € 415,69 € 45,51 %
Despeses corrents en béns i serveis 7.194.375,07 € 387,96 € 42,47 %
Despeses financeres 142.318,14 € 7,67 € 0,84 %
Transferències corrents 1.136.176,81 € 61,27 € 6,71 %
Inversions reals 652.571,44 € 35,19 € 3,85 %
Transferències de capital 100.000,00 € 5,39 € 0,59 %
Actius financers 4.000,00 € 0,22 € 0,02 %
Total 16.938.057,00 € 913,40 €

Cerca una partida específica