Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.719.680,00 € 470,22 € 43,82 %
Impostos indirectes 632.017,00 € 34,08 € 3,18 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.502.255,00 € 134,94 € 12,57 %
Transferències corrents 6.156.483,32 € 331,99 € 30,94 %
Ingressos patrimonials 298.590,00 € 16,10 € 1,50 %
Passius financers 1.591.099,19 € 85,80 € 8,00 %
Total 19.900.124,51 € 1.073,13 €