Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 8.325.064,79 € 454,87 € 41,83 %
Despeses corrents en béns i serveis 8.196.427,85 € 447,84 € 41,19 %
Despeses financeres 124.940,17 € 6,83 € 0,63 %
Transferències corrents 1.063.732,14 € 58,12 € 5,35 %
Inversions reals 2.147.899,65 € 117,36 € 10,79 %
Transferències de capital 38.059,91 € 2,08 € 0,19 %
Actius financers 4.000,00 € 0,22 € 0,02 %
Total 19.900.124,51 € 1.073,13 €

Cerca una partida específica