Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

41,07 €

Pressupost inicial

748.929,18 €

% execució

104,25 %
Despesa real són 780.793,15 €

% sobre el total del press.

5,09 %

Mitjana despesa provincial

880.444,72 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 748.929,18 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,17% 443.111 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,44% 108.135,18 €
Transferències corrents 26,40% 197.683 €