Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

134,57 €
Pressupost actual / hab.: 163,65 €

Pressupost inicial

2,46 M€
Pressupost actual: 3 M€

% execució

104,37 %
Ingrés real són 3,13 M€

% sobre el total del press.

17,68 %

Mitjana ingrés provincial

1,12 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 46,99% 1,16 M€
Taxes per activitats de competència local 10,19% 251.040 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 13,84% 340.820 €
Preus públics 12,65% 311.440 €
Reintegraments d'operacions corrents 0,21% 5.170 €
Altres ingressos 16,13% 397.230 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.