Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

120,88 €

Pressupost inicial

2,24 M€

% execució

No disp.
L'any passat 114,90 %

% sobre el total del press.

18,06 %

Mitjana ingrés provincial

2,24 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 47,58% 1,07 M€
Taxes per activitats de competència local 16,00% 358.725 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 15,20% 340.770 €
Preus públics 13,89% 311.400 €
Reintegraments d'operacions corrents 0,37% 8.330 €
Altres ingressos 6,96% 155.910 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.