Cultura

Pressupost inicial / hab.

82,61 €

Pressupost inicial

1,41 M€

% execució

128,93 %
Despesa real són 1,82 M€

% sobre el total del press.

9,79 %

Mitjana despesa provincial

755.630,14 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 14,62% 205.998,13 €
Biblioteques i arxius 5,71% 80.442,88 €
Museus i arts plàstiques 0,35% 5.000 €
Promoció cultural 16,20% 228.289,32 €
Lleure i temps lliure 55,42% 781.018,47 €
Festes populars i celebracions 7,71% 108.616,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,13% 311.885,16 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,64% 445.928,69 €
Transferències corrents 45,88% 646.551,35 €
Inversions reals 0,35% 5.000 €