Cultura

Pressupost inicial / hab.

62,19 €

Pressupost inicial

1,06 M€

% execució

102,78 %
Despesa real són 1,09 M€

% sobre el total del press.

8,00 %

Mitjana despesa provincial

579.360,42 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 16,18% 171.656 €
Biblioteques i arxius 6,89% 73.144 €
Promoció cultural 17,95% 190.433 €
Lleure i temps lliure 52,83% 560.541 €
Festes populars i celebracions 6,14% 65.170 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,63% 261.312 €
Despeses corrents en béns i serveis 34,48% 365.866 €
Transferències corrents 40,60% 430.766 €
Inversions reals 0,28% 3.000 €