Cultura

Pressupost inicial / hab.

64,25 €

Pressupost inicial

1,12 M€

% execució

111,26 %
Despesa real són 1,25 M€

% sobre el total del press.

8,80 %

Mitjana despesa provincial

509.704,54 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 16,00% 179.289 €
Biblioteques i arxius 10,01% 112.114 €
Promoció cultural 12,85% 143.914 €
Lleure i temps lliure 51,11% 572.576 €
Festes populars i celebracions 10,03% 112.345 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,26% 271.764 €
Despeses corrents en béns i serveis 38,13% 427.100 €
Transferències corrents 37,61% 421.374 €