Cultura

Pressupost inicial / hab.

49,44 €

Pressupost inicial

869.720 €

% execució

98,29 %
Despesa real són 854.861,11 €

% sobre el total del press.

6,49 %

Mitjana despesa provincial

509.510,98 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 13,06% 113.546 €
Biblioteques i arxius 12,59% 109.520 €
Museus i arts plàstiques 12,51% 108.786 €
Promoció cultural 26,90% 233.988 €
Lleure i temps lliure 21,79% 189.545 €
Festes populars i celebracions 13,15% 114.335 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,43% 273.331 €
Despeses corrents en béns i serveis 61,13% 531.689 €
Transferències corrents 3,07% 26.700 €
Inversions reals 4,37% 38.000 €