Cultura

Pressupost inicial / hab.

47,76 €

Pressupost inicial

861.999 €

% execució

91,13 %
Despesa real són 785.573,8 €

% sobre el total del press.

6,16 %

Mitjana despesa provincial

630.152,98 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 13,60% 117.265 €
Biblioteques i arxius 11,38% 98.101 €
Museus i arts plàstiques 11,26% 97.025 €
Promoció cultural 27,79% 239.588 €
Lleure i temps lliure 22,47% 193.685 €
Festes populars i celebracions 13,50% 116.335 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 32,79% 282.650 €
Despeses corrents en béns i serveis 63,15% 544.349 €
Transferències corrents 3,83% 33.000 €
Inversions reals 0,23% 2.000 €