Cultura

Pressupost inicial / hab.

45,87 €

Pressupost inicial

836.499 €

% execució

108,68 %
Despesa real són 909.098,81 €

% sobre el total del press.

6,14 %

Mitjana despesa provincial

660.260,52 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 14,02% 117.265 €
Biblioteques i arxius 11,73% 98.101 €
Museus i arts plàstiques 11,60% 97.025 €
Promoció cultural 26,25% 219.588 €
Lleure i temps lliure 23,15% 193.685 €
Festes populars i celebracions 13,25% 110.835 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,79% 282.650 €
Despeses corrents en béns i serveis 65,07% 544.349 €
Transferències corrents 1,14% 9.500 €