Cultura

Pressupost inicial / hab.

59,03 €

Pressupost inicial

1,08 M€

% execució

91,21 %
Despesa real són 981.745,37 €

% sobre el total del press.

7,32 %

Mitjana despesa provincial

632.896,52 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 25,37% 273.071,93 €
Biblioteques i arxius 18,58% 199.994 €
Promoció cultural 22,32% 240.296,55 €
Lleure i temps lliure 20,19% 217.336,82 €
Festes populars i celebracions 13,53% 145.671 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,89% 364.742 €
Despeses corrents en béns i serveis 63,04% 678.508,3 €
Transferències corrents 2,85% 30.700 €
Inversions reals 0,22% 2.420 €