Cultura

Pressupost inicial / hab.

58,54 €

Pressupost inicial

1,07 M€

% execució

No disp.
L'any passat 91,21 %

% sobre el total del press.

6,58 %

Mitjana despesa provincial

723.763,47 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques i arxius 24,15% 259.611,09 €
Museus i arts plàstiques 18,42% 198.015,27 €
Promoció cultural 35,49% 381.454 €
Lleure i temps lliure 10,31% 110.817,45 €
Festes populars i celebracions 11,63% 125.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,72% 383.967 €
Despeses corrents en béns i serveis 61,14% 657.230,81 €
Transferències corrents 2,86% 30.700 €
Inversions reals 0,28% 3.000 €