Esport

Pressupost inicial / hab.

77,18 €

Pressupost inicial

1,42 M€

% execució

No disp.
L'any passat 94,43 %

% sobre el total del press.

8,67 %

Mitjana despesa provincial

480.230,87 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 18,57% 263.151,29 €
Promoció i foment de l'esport 36,53% 517.731,37 €
Instal·lacions esportives 44,90% 636.357,83 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,05% 255.785 €
Despeses corrents en béns i serveis 39,28% 556.685,99 €
Transferències corrents 42,67% 604.769,5 €