Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

216,41 €

Pressupost inicial

3,84 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 3,84 M€

% sobre el total del press.

25,89 %

Mitjana ingrés provincial

2,84 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 93,96% 3,61 M€
De comunitats autònomes 0,74% 28.440 €
D'entitats locals 2,92% 112.214 €
D'empreses privades 2,38% 91.494,71 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.