Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

240,18 €

Pressupost inicial

4,38 M€

% execució

130,62 %
Ingrés real són 5,72 M€

% sobre el total del press.

27,03 %

Mitjana ingrés provincial

3,3 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 81,85% 3,58 M€
De comunitats autònomes 13,15% 575.754,86 €
D'entitats locals 4,05% 177.437 €
D'empreses privades 0,96% 41.874,68 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.