Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

245,65 €

Pressupost inicial

4,51 M€

% execució

No disp.
L'any passat 130,62 %

% sobre el total del press.

27,60 %

Mitjana ingrés provincial

3,89 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 77,93% 3,52 M€
De comunitats autònomes 11,51% 519.144 €
D'entitats locals 10,56% 476.150 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.