Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

331,99 €

Pressupost inicial

6,16 M€

% execució

No disp.
L'any passat 142,34 %

% sobre el total del press.

30,94 %

Mitjana ingrés provincial

4,61 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 70,63% 4,35 M€
De comunitats autònomes 20,97% 1,29 M€
D'entitats locals 8,41% 517.543,53 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.