Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

27,91 €

Pressupost inicial

517.543,53 €

% execució

No disp.
L'any passat 101,07 %

% sobre el total del press.

4,17 %

Mitjana ingrés provincial

517.543,53 €

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
D'entitats locals 100,00% 517.543,53 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.