Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

6,48 €

Pressupost inicial

113.523 €

% execució

89,41 %
Despesa real són 101.500,17 €

% sobre el total del press.

0,88 %

Mitjana despesa provincial

120.871,69 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 81,66% 92.699 €
Comerç 18,34% 20.824 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 64,04% 72.699 €
Despeses corrents en béns i serveis 34,97% 39.699 €
Transferències corrents 0,99% 1.125 €